Cobro voluntario

ANUNCIO DE COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO.

ANUNCIO DE COBRANZA DAS EXACCIONS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 2017.- Comunícase, como Entidade encargada do proceso recadatorio das Exaccións e Impostos Municipais para o ano 2017 correspondente aos concellos de A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, e Leiro, o seguinte:

 Que os recibos correspondentes as Exaccións e Impostos municipais do ano 2017,  referidos aos concellos devanditos poranse ao cobro en período voluntario do 15 de marzo ao 15 de maio de 2017, ámbolos dous inclusive.

 O ingreso realizarase co documento que a tal efecto se remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas de ABANCA en días hábiles de luns a venres.

 O seu impago no prazo sinalado levará consigo a esixencia da mesma polo procedemento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora e costas de cobranza se estas se produxeran.

 

RELACION DE CONCELLOS E CONCEPTOS POSTOS AO COBRO:

 

 • CONCELLO DE A ARNOIA:
   
       - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
       - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO. 

 

 • CONCELLO DE BEADE:
   
       - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
       - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
       - TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS.
       - TAXA POLA ENTRADA DE BEIRARRUAS.

 

 • CONCELLO DE CENLLE:
   
       - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
       - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.

 

 • CONCELLO DE CORTEGADA:
   
       - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
       - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
       - TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS.
       - TAXA POLA ENTRADA DE BEIRARRUAS.

 

 • CONCELLO DE LEIRO:
   
       - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
       - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
    

Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org