Cobro voluntario

ANUNCIO DE COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO.

ANUNCIO DE COBRANZA DAS EXACCIÓNS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 2018.- Comunícase, como Entidade encargada do proceso recadatorio das Exaccións e Impostos Municipais para o ano 2018 correspondente aos concellos de Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, e Leiro, o seguinte:

 Que os recibos correspondentes as EXACCIÓNS E IMPOSTOS MUNICIPAIS do ano 2018,  referidos aos concellos devanditos poranse ao cobro en período voluntario do 19 de MARZO ao 21 de MAIO de 2018, ámbolos dous inclusive.

 O ingreso realizarase co documento que a tal efecto se remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas de ABANCA en días hábiles de luns a venres.

 O seu impago no prazo sinalado levará consigo a esixencia da mesma polo procedemento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora e costas de cobranza se estas se produxeran.

 

PERIODO DE COBRO EN VOLUNTARIA PARA O ANO 2018
DO 19/03/2018 AO 21/05/2018 DE:

 

CONCELLO DE A ARNOIA:
   
   - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
     - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO. 

 CONCELLO DE BEADE:
      - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
     - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
     - TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS.
     - TAXA POLA ENTRADA DE BEIRARRUAS.

 CONCELLO DE CENLLE:
     - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
     - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.

 CONCELLO DE CORTEGADA:
      - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
     - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO.
     - TAXA POLA REDE DE SUMIDOIROS.
     - TAXA POLA ENTRADA DE BEIRARRUAS.

 CONCELLO DE LEIRO:
      - I.M.V.T.M. (IMPOSTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS).
     - TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO. 


Imagen aleatoria

Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org