Cobro voluntario

ANUNCIO DE COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO.

ANUNCIO DE COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2017.- Comunícase, como Entidade encargada do proceso recadatorio das Exaccións e Impostos Municipais para o ano 2017 correspondente aos concellos de Cenlle, Cortegada, e Leiro, o seguinte:

 Que os recibos correspondentes ao  I.A.E. do ano 2017,  referidos aos concellos devanditos poranse ao cobro en período voluntario do 23 de OUTUBRO ao 26 de DECEMBRO de 2017, ámbolos dous inclusive.

 O ingreso realizarase co documento que a tal efecto se remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas de ABANCA en días hábiles de luns a venres.

 O seu impago no prazo sinalado levará consigo a esixencia da mesma polo procedemento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora e costas de cobranza se estas se produxeran.

 

RELACION DE CONCELLOS E CONCEPTOS POSTOS AO COBRO:

 

 • CONCELLO DE CENLLE:
   
       - I.A.E. EMPRESARIAL
   

 • CONCELLO DE CORTEGADA:
   
       - I.A.E. EMPRESARIAL

 • CONCELLO DE LEIRO:
   
       - I.A.E. EMPRESARIAL
Imagen aleatoria

Lg. Fondal de Beade, S/N - 32431 - Beade - Ourense - Tel: 988 484 796 - Fax: 988 484 701 - info@ribeiro.org

AVISO LEGAL --  Mancomunidade de Concellos do Ribeiro
Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org